GIÁP THỊ LIỄU

Trưởng phòng quản lý khai thác cho thuê khu vực 1

LÊ THỊ CHUYÊN

Trưởng phòng quản lý khai thác cho thuê khu vực 2

BÙI THỊ HẰNG

Trưởng phòng khai thác cho thuê khu vực 3

Đối Tác Link Homes